Witamy w serwisie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. w Wieluniu!
      Celem naszego serwisu jest zapoznanie Państwa z zakresem usług świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo. Strona zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących historii i obecnej działalności naszej firmy oraz przedstawia zakres działania poszczególnych Zakładów.
      W serwisie, w dziale "zamówienia publiczne", znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco dział poświęcony przetargom, organizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, a amatorów letniego wypoczynku, z pewnością zainteresuje dział poświęcony ośrodkowi wczasowemu w Kamionie.
      Dzięki naszej stronie, szybko i łatwo odnajdą Państwo informacje dotyczące świadczonych przez nas usług, a także numery telefonów przydatnych w razie awarii sieci wod-kan, czy też dotyczących budynków administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu.
Zapraszamy!
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego Kamion

Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Wieluniu ma do sprzedania własny Ośrodek Wypoczynkowy "Kamion", zlokalizowany na nieruchomości położonej w miejscowości Kamion gmina Wierzchlas pow. wieluński woj. łódzkies, w skład której wchodzą graniczące ze sobą, stanowiące całość gospodarczą, działki nr 255/1 i nr 255/3 o łącznej pow. 1,0100ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SR1W /00030196/6, zabudowane pięcioma czteroosobowymi drewnianymi domkami letniskowymi typu BRDA o pow. użytkowej 58,4 m2 każdy. Nieruchomość z drzewostanem liściastym i iglastym, położona w pobliżu rzeki Warty (ok. 100 m).

Czytaj więcej...
Informacje

Rekrutujemy
Autor: KT, 02-07-2019, 18:05

Oferta na stanowisko kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 

 

  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko: 


KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ


Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy 

1.Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, budownictwo (lub kierunki zbliżone - mile widziane zarządzanie nieruchomościami). 

2.Staż pracy minimum 4 lata w danej specjalności (mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym). 

3.Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o własności lokali, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

4.Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office. 

5.Umiejętność pracy w zespole oraz odporność na sytuacje stresowe. 

6.Wysoka kultura osobista. 

7.Zdolności organizacyjne oraz umiejętność poszukiwania konstruktywnych rozwiązań.

8.Samodzielność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność.

9.Prawo jazdy kategorii B.

 

Dodatkowe wymagania pracodawcy:

1.Doświadczenie w branży zarządzania nieruchomościami.

2.Znajomość problemów branży mieszkaniowej.

3.Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

4.Mile widziane uprawnienia budowlane.

5.Umiejętności organizacyjno menedżerskie.

6.Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

 

Zakres obowiązków:

1.Kierowanie całokształtem spraw obejmujących zadania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, m. in.:

zarządzaniekomunalnym zasobem lokalowym na terenie gminy Wieluń;

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie wspólnot mieszkaniowych;

prowadzenie gospodarki finansowej komunalnego zasobu gminy Wieluń oraz wspólnot mieszkaniowych;

eksploatacja i remonty nieruchomości, w tym bieżąca konserwacja gruntów z nimi związanychoraz utrzymywanie czystości i porządku;

2.Nadzór i organizacja pracy podległych pracowników;

3.Nadzór i odpowiedzialność za prawidłową obsługę najemców, właścicieli lokali;

4.Nadzór i odpowiedzialność za współpracę z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi majątku gminy we wspólnotach mieszkaniowych;

5.Nadzór i odpowiedzialność za dokonywanie urządzeń pomiarowychoraz dostawy mediów do budynków;

6.Nadzór i odpowiedzialność za przygotowywanie, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;

7.Sprawowanie nadzoru nad pracownikami ochrony mienia na obiektach i terenie siedziby Spółki;

8.Współpraca z firmą dostarczającą usługę monitoringu dla Spółki.

 

Oferujemy:

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

premię regulaminową;

dodatki socjalne;

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

 

Wymagane dokumenty:

1.CV(życiorys);

2.List motywacyjny;

3.Kserokopie dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

4.Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy.

5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO oraz zustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty proszę składać w terminie do dnia 31.07.2019 r. do godz. 14:00 osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. zo.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17 (Kadry pokój nr 15 lub 16) w zamkniętej kopercie z dopiskiem;

„Rekrutacja na stanowisko kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Aplikacje, które będą niekompletne, wpłyną po terminie lub wpłyną w inny sposób, niż określono powyżej nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone wwyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacji, zostaną powiadomione o wynikach procedury kwalifikacyjnej. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 43843 31 15 w. 48 lub 45.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wWieluniu, ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, tel. 43843 31 15

2.Został wyznaczony inspektor ochrony danych. Kontakt: iodo@komunalne.wielun.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu pracy.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni od zakończenia rekrutacji, a w przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje czas przechowywania określono na 2 lata.

5.Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowychna podstawie przepisów prawa.

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, prawodo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody może skutkować odmową realizacji świadczenia.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową włączenia w proces rekrutacji.Dane podstawowe
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.

98-300 Wieluń
ul. Zamenhofa 17
tel. (43) 843 31 15, (43) 843 31 16
fax. (43) 843 42 17
www.komunalne.wielun.pl
e-mail: goko@komunalne.wielun.pl


Kliknij na mapkę aby powiększyć

NIP 832-000-35-82
REGON 730034235

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ
Konto nr
97124032911111000029224193

Nr KRS: 0000133507
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Kapitał zakładowy: 12.647.000 zł
 
        Projekt i wykonanie: majek,  |   Wszelkie prawa zastrzeżone     Wielun