OGLOSZENIE O PRZETARGU ZP/3/18


Og³oszenie nr 611126-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o.: Zakup paliw: Zadanie nr 1. Zakup oleju napêdowego Zadanie nr 2. Zakup benzyny Eurosuper 95.
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie og³oszenia: Zamieszczanie obowi¹zkowe

Og³oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mog¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie zak³ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia³alnoœæ, lub dzia³alnoœæ ich wyodrêbnionych organizacyjnie jednostek, które bêd¹ realizowa³y zamówienie, obejmuje spo³eczn¹ i zawodow¹ integracjê osób bêd¹cych cz³onkami grup spo³ecznie marginalizowanych

Nie


Nale¿y podaæ minimalny procentowy wskaŸnik zatrudnienia osób nale¿¹cych do jednej lub wiêcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni¿ 30%, osób zatrudnionych przez zak³ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ¥CY

Postêpowanie przeprowadza centralny zamawiaj¹cy

Nie

Postêpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj¹cy powierzy³/powierzyli przeprowadzenie postêpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj¹cy powierzy³/powierzyli prowadzenie postêpowania: 
Postêpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj¹cych

Nie


Je¿eli tak, nale¿y wymieniæ zamawiaj¹cych, którzy wspólnie przeprowadzaj¹ postêpowanie oraz podaæ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postêpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj¹cymi z innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postêpowania wspólnie z zamawiaj¹cymi z innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej – maj¹ce zastosowanie krajowe prawo zamówieñ publicznych: 
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 73003423500000, ul. ul. Zamenhofa  17 , 98300   Wieluñ, woj. ³ódzkie, pañstwo Polska, tel. 438 433 115, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 438 434 217.
    Adres strony internetowej (URL): www.komunalne.wielun.pl 
    Adres profilu nabywcy: www.komunalne.wielun.pl 
    Adres strony internetowej pod którym mo¿na uzyskaæ dostêp do narzêdzi i urz¹dzeñ lub formatów plików, które nie s¹ ogólnie dostêpne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ¥CEGO:Inny (proszê okreœliæ):
    Spólka ze 100% udzia³em Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je¿eli dotyczy):

Podzia³ obowi¹zków miêdzy zamawiaj¹cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postêpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postêpowania z zamawiaj¹cymi z innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj¹cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postêpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postêpowania odpowiadaj¹ pozostali zamawiaj¹cy, czy zamówienie bêdzie udzielane przez ka¿dego z zamawiaj¹cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta³ych zamawiaj¹cych): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe³ny i bezpoœredni dostêp do dokumentów z postêpowania mo¿na uzyskaæ pod adresem (URL)

Tak 
www.komunalne.wielun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona bêdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.komunalne.wielun.pl


Dostêp do dokumentów z postêpowania jest ograniczony - wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu nale¿y przesy³aæ: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

Dopuszczone jest przes³anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: Wymagane jest przes³anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 17 
Adres: 
98-300 Wieluñ, ul. Zamenhofa 17, Przedsiêbiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzêdzi i urz¹dzeñ lub formatów plików, które nie s¹ ogólnie dostêpne

Nie 
Nieograniczony, pe³ny, bezpoœredni i bezp³atny dostêp do tych narzêdzi mo¿na uzyskaæ pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego: Zakup paliw: Zadanie nr 1. Zakup oleju napêdowego Zadanie nr 2. Zakup benzyny Eurosuper 95. 
Numer referencyjny: ZP/3/18 
Przed wszczêciem postêpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o mo¿liwoœci sk³adania ofert czêœciowych 
Zamówienie podzielone jest na czêœci:

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu mo¿na sk³adaæ w odniesieniu do: 
wszystkich czêœci

Zamawiaj¹cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ³¹cznie nastêpuj¹cych czêœci lub grup czêœci: Maksymalna liczba czêœci zamówienia, na które mo¿e zostaæ udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoœæ, zakres, rodzaj i iloœæ dostaw, us³ug lub robót budowlanych lub okreœlenie zapotrzebowania i wymagañ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreœlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us³ugê lub roboty budowlane: 3Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napêdowego, benzyny Eurosuper 95 Zadanie nr 1 obejmuje sukcesywn¹ dostawê oleju napêdowego, Zadanie nr 2 obejmuje sukcesywn¹ dostawê benzyny Eurosuper 95 Wykonawca gwarantuje ci¹g³oœæ sprzeda¿y paliw o których mowa w ust. 1, codziennie w godz. 6.00-22.00 na stacji paliw. Tankowanie pojazdów bezpoœrednio z dystrybutora na stacji paliw tylko na terenie Wielunia. Jednoczeœnie Wykonawca gwarantuje sukcesywn¹ dostawê oleju napêdowego do zbiornika dwup³aszczowego na paliwo o pojemnoœci 2500 litrów, znajduj¹cego siê na sk³adowisku odpadów w Rudzie w dni robocze w godz. 7.00-15.00. Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia znajduje siê w SIWZ. II.5) G³ówny kod CPV: 09000000-3 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134100-8

II.6) Ca³kowita wartoœæ zamówienia (je¿eli zamawiaj¹cy podaje informacje o wartoœci zamówienia)
Wartoœæ bez VAT: 952000,00 
Waluta:

PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca³kowita maksymalna wartoœæ w ca³ym okresie obowi¹zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje siê udzielenie zamówieñ, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Okreœlenie przedmiotu, wielkoœci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan¹ udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane bêdzie zamówienie lub okres, na który zosta³a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta³ ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesi¹cach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczêcia:   lub zakoñczenia: 2021-02-28

Okres w miesi¹cach

Okres w dniach

Data rozpoczêcia

Data zakoñczenia

   

2021-02-28


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreœlonej dzia³alnoœci zawodowej, o ile wynika to z odrêbnych przepisów 
Okreœlenie warunków: Wykonawca musi posiadaæ uprawnienia do wykonywania dzia³alnoœci w zakresie obrotu paliwami ciek³ymi wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 755 z póŸn. mm.), w zakresie obrotu paliwami bêd¹cymi przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okreœlenie warunków: Zamawiaj¹cy nie okreœla warunków w tym zakresie 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolnoœæ techniczna lub zawodowa 
Okreœlenie warunków: Zamawiaj¹cy nie okreœla warunków w tym zakresie 
Zamawiaj¹cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj¹cych czynnoœci przy realizacji zamówienia wraz z informacj¹ o kwalifikacjach zawodowych lub doœwiadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreœlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj¹cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj¹cy przewiduje nastêpuj¹ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreœlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia okreœlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia okreœlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŒWIADCZEÑ SK£ADANYCH PRZEZ WYKONAWCÊ W CELU WSTÊPNEGO POTWIERDZENIA, ¯E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE£NIA WARUNKI UDZIA£U W POSTÊPOWANIU ORAZ SPE£NIA KRYTERIA SELEKCJI

Oœwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe³nianiu warunków udzia³u w postêpowaniu 
Tak 
Oœwiadczenie o spe³nianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŒWIADCZEÑ LUB DOKUMENTÓW , SK£ADANYCH PRZEZ WYKONAWCÊ W POSTÊPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŒCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpisu z w³aœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Zaœwiadczenia w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego potwierdzaj¹cego, ¿e Wykonawca nie zalega z op³acaniem podatków, wystawione nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e Wykonawca zawar³ porozumienie z w³aœciwym organem podatkowym w sprawie sp³at tych nale¿noœci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoœci uzyska³ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzymanie w ca³oœci wykonania decyzji w³aœciwego organu. 3) Zaœwiadczenia w³aœciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e Wykonawca nie zalega z op³acaniem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeœniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu sk³adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego, ¿e Wykonawca zawar³ porozumienie z w³aœciwym organem w sprawie sp³at tych nale¿noœci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoœci uzyska³ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoœci lub wstrzymanie w ca³oœci wykonania decyzji w³aœciwego organu. W przypadku spó³ek cywilnych zaœwiadczenie z Urzêdu Skarbowego oraz z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Wykonawca sk³ada zarówno na spó³kê, jak i na ka¿dego ze wspólników.

III.5) WYKAZ OŒWIADCZEÑ LUB DOKUMENTÓW SK£ADANYCH PRZEZ WYKONAWCÊ W POSTÊPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŒCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE£NIANIA WARUNKÓW UDZIA£U W POSTÊPOWANIU: 
W celu potwierdzenia spe³niania przez Wykonawcê warunków udzia³u w postêpowaniu dotycz¹cych kompetencji lub uprawnieñ do prowadzenia okreœlonej dzia³alnoœci zawodowej Zamawiaj¹cy ¿¹da aktualnej koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentów potwierdzaj¹cych, ¿e Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia³alnoœci w zakresie obrotu paliwami ciek³ymi bêd¹cym przedmiotem zamówienia (w formie orygina³u lub kopii poœwiadczonej za zgodnoœæ z orygina³em przez Wykonawcê). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŒWIADCZEÑ LUB DOKUMENTÓW SK£ADANYCH PRZEZ WYKONAWCÊ W POSTÊPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŒCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postêpowania w okolicznoœciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiaj¹cy wymaga oœwiadczenia Wykonawcy o przynale¿noœci lub braku przynale¿noœci do tej samej grupy kapita³owej (wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do SIWZ). W przypadku przynale¿noœci do tej samej grupy kapita³owej Wykonawca mo¿e z³o¿yæ wraz z oœwiadczeniem dokumenty b¹dŸ informacje potwierdzaj¹ce, ¿e powi¹zania z innym Dostawc¹ nie prowadz¹ do zak³ócenia konkurencji w przedmiotowym postêpowaniu. Dokument sk³adany jest przez Wykonawcê w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj¹cego informacji z otwarcia ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj¹cy ¿¹da wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Zamawiaj¹cy wymaga z³o¿enia wadium przed up³ywem terminu sk³adania ofert. Wadium nale¿y wnieœæ do dnia 11.09.2018r. do godziny 10.00. Za datê i godzinê wniesienia wadium w formie pieni¹dza przyjmuje siê datê i godzinê uznania rachunku zamawiaj¹cego. Jeœli wadium nie znajdzie siê na wskazanym rachunku (dotyczy wadium w formie pieni¹dza) lub nie zostanie do³¹czony do oferty (dotyczy wadium w innej formie ni¿ pieni¹dz) do chwili z³o¿enia ofert tj. do dnia 11.09.2018r. do godz. 10.00 - zamawiaj¹cy uzna, ¿e oferta nie zosta³a zabezpieczona wadium, a wykonawca bêdzie podlega³ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówieñ publicznych. Wadium mo¿e byæ wnoszone w jednej lub kilku nastêpuj¹cych formach: 1/ pieni¹dzu; 2/ porêczeniach bankowych; 3/ gwarancjach bankowych; 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych; 5/ porêczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (Dz. U. 2018r. poz. 110 z póŸn. zm.). Wadium wnoszone w pieni¹dzu nale¿y wp³aciæ na rachunek bankowy nr: BANK PEKAO SA I O/WIELUÑ Nr 97124032911111000029224193. Dla Zadania Nr 1 wadium wynosi 8770,- z³. Dla Zadania Nr 2 wadium wynosi 750,- z³. Niewniesieni wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postêpowania o zamówienie publiczne. Na potwierdzenie wniesienia wadium nale¿y za³¹czyæ do oferty dowód jego wniesienia.


IV.1.3) Przewiduje siê udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Nale¿y podaæ informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga siê z³o¿enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do³¹czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza siê z³o¿enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do³¹czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga siê z³o¿enia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza siê z³o¿enie oferty wariantowej Z³o¿enie oferty wariantowej dopuszcza siê tylko z jednoczesnym z³o¿eniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan¹ zaproszeni do udzia³u w postêpowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og³oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa bêdzie zawarta: Czy przewiduje siê ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której bêd¹ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz¹ce dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siê z³o¿enie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje siê pobranie ze z³o¿onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz¹dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og³oszeniem) Nie 
Nale¿y podaæ adres strony internetowej, na której aukcja bêdzie prowadzona: Nale¿y wskazaæ elementy, których wartoœci bêd¹ przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje siê ograniczenia co do przedstawionych wartoœci, wynikaj¹ce z opisu przedmiotu zamówienia: Nale¿y podaæ, które informacje zostan¹ udostêpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bêdzie termin ich udostêpnienia: 
Informacje dotycz¹ce przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postêpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bêd¹ warunki, na jakich wykonawcy bêd¹ mogli licytowaæ (minimalne wysokoœci post¹pieñ): 
Informacje dotycz¹ce wykorzystywanego sprzêtu elektronicznego, rozwi¹zañ i specyfikacji technicznych w zakresie po³¹czeñ: 
Wymagania dotycz¹ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie z³o¿yli nowych post¹pieñ, zostan¹ zakwalifikowani do nastêpnego etapu: 
Warunki zamkniêcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z og³oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og³oszeniem 
Minimalne wymagania, które musz¹ spe³niaæ wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrze¿enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstêpnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podzia³ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Nale¿y podaæ informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbê etapów): Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagañ zamawiaj¹cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokoœci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi¹zania stanowi¹ce podstawê do sk³adania ofert, je¿eli zamawiaj¹cy przewiduje nagrody: Wstêpny harmonogram postêpowania: Podzia³ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi¹zañ: 
Nale¿y podaæ informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj¹ce minimalne wymagania, którym musz¹ odpowiadaæ wszystkie oferty: Podzia³ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj¹cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której bêdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostêpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz¹ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz¹dzeñ informatycznych:

Sposób postêpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreœlenie minimalnych wysokoœci post¹pieñ:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie z³o¿yli nowych post¹pieñ, zostan¹ zakwalifikowani do nastêpnego etapu:

Termin sk³adania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkniêcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostan¹ wprowadzone do treœci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotycz¹ce zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje siê istotne zmiany postanowieñ zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Nale¿y wskazaæ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostêpniania informacji o charakterze poufnym (je¿eli dotyczy): Œrodki s³u¿¹ce ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin sk³adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu: 
Data: 2018-09-11, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu sk³adania wniosków, ze wzglêdu na piln¹ potrzebê udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og³oszeniem): 
Nie 
Wskazaæ powody: Jêzyk lub jêzyki, w jakich mog¹ byæ sporz¹dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin zwi¹zania ofert¹: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk³adania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj¹cych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia³y byæ przeznaczone na sfinansowanie ca³oœci lub czêœci zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje siê uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, je¿eli œrodki s³u¿¹ce sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj¹cy zamierza³ przeznaczyæ na sfinansowanie ca³oœci lub czêœci zamówienia, nie zosta³y mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZA£¥CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ¥CE OFERT CZÊŒCIOWYCH

Czêœæ nr:

1

Nazwa:

Zadanie nr 1. Zakup oleju napêdowego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoœæ, zakres, rodzaj i iloœæ dostaw, us³ug lub robót budowlanych lub okreœlenie zapotrzebowania i wymagañ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreœlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us³ugê lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napêdowego, 1. Zadanie nr 1 obejmuje sukcesywn¹ dostawê oleju napêdowego, Wykonawca gwarantuje ci¹g³oœæ sprzeda¿y paliw o których mowa w ust. 1, codziennie w godz. 6.00-22.00 na stacji paliw. Tankowanie pojazdów bezpoœrednio z dystrybutora na stacji paliw tylko na terenie Wielunia. Jednoczeœnie Wykonawca gwarantuje sukcesywn¹ dostawê oleju napêdowego do zbiornika dwup³aszczowego na paliwo o pojemnoœci 2500 litrów, znajduj¹cego siê na sk³adowisku odpadów w Rudzie w dni robocze w godz. 7.00-15.00. 
2) Wspólny S³ownik Zamówieñ(CPV): 09000000-3, 09134100-83) Wartoœæ czêœci zamówienia(je¿eli zamawiaj¹cy podaje informacje o wartoœci zamówienia):
WartoϾ bez VAT: 877000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesi¹cach: 
okres w dniach: 
data rozpoczêcia: 
data zakoñczenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czêœæ nr:

2

Nazwa:

Zadanie nr 2. Zakup benzyny Eurosuper 95.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkoœæ, zakres, rodzaj i iloœæ dostaw, us³ug lub robót budowlanych lub okreœlenie zapotrzebowania i wymagañ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreœlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us³ugê lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny Eurosuper 95 Zadanie nr 2 obejmuje sukcesywn¹ dostawê benzyny Eurosuper 95 Wykonawca gwarantuje ci¹g³oœæ sprzeda¿y paliw o których mowa w ust. 1, codziennie w godz. 6.00-22.00 na stacji paliw. Tankowanie pojazdów bezpoœrednio z dystrybutora na stacji paliw tylko na terenie Wielunia. 
2) Wspólny S³ownik Zamówieñ(CPV): 09000000-3, 09132100-43) Wartoœæ czêœci zamówienia(je¿eli zamawiaj¹cy podaje informacje o wartoœci zamówienia):
WartoϾ bez VAT: 75000,00
Waluta: 
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesi¹cach: 
okres w dniach: 
data rozpoczêcia: 
data zakoñczenia: 2021-02-28
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
                                                                                              Prezes Zarz¹du 
                                                                                          Krzysztof Owczarek

 

Pelna dokumentacja do pobrania: 

Informacje dot. realizji zamowienia: