Racjonalna gospodarka wodna

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu jako producent wody korzysta z trzech ujęć wody: w Rudzie, przy ul. Częstochowskiej oraz przy ul. Piłsudskiego w Wieluniu. Ujęcie wody na cukrowni obecnie nie jest eksploatowane.

W 2018 roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu dostarczało około 4000 m3/dobę

Dostarczamy wodę korzystając z 8 studni głębinowych:

3 studnie zlokalizowane są w okolicach ujęcia przy ul. Częstochowskiej;
2 studnie bezpośrednio na ujęciu przy ul. Piłsudskiego;
3 studnie w pod wieluńskiej Rudzie.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej na cele wodociągowe oraz z uwagi na fakt ochrony zasobów wodnych wokół studni ustanowiono strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody. Chronimy naszą wodę wedle najwyższych standardów

Woda, w którą Przedsiębiorstwo Komunalne zaopatruje mieszkańców podlega systematycznej kontroli. Odbywa się ona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nasza woda spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia. Częstotliwość pobierania próbek wody do badań ustala się w rocznym harmonogramie tworzonym przez Mistrza ujęć wody a zatwierdzanym przez Sanepid.
W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna kontrola jakości wody.

Pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody. Laboratorium fizyko-chemiczne badania wody i ścieków funkcjonujące przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Wieluniu posiada wdrożony system ISO w zakresie: Badania laboratoryjne wody i ścieków wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. Ponadto badania laboratorium zatwierdzone są decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wyniki badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej publikowane są każdego roku w dokumencie zwanym „Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi”. W ostatnim takim dokumencie zapisano:

„Jakość wody do spożycia przez ludzi nie budzi zastrzeżeń i odpowiada wymaganiom obowiązującego rozporządzenia. Wykonywane w ramach monitoringu mikrologicznego badania próbek wody potwierdzały właściwą jej jakość. Również fizykochemiczny skład wody do spożycia przez ludzi odpowiadał wymaganiom obowiązującego rozporządzenia”.

Przedsiębiorstwo Komunalne uzdatnia wodę na ujęciu przy ul. Częstochowskiej. Metody stosowane przy uzdatnianiu wody gwarantują, że woda jest bezpieczna dla zdrowia a jej podstawowe parametry nie przekraczają granicy najwyższego dopuszczalnego stężenia. Wpływ na jakość wody w kranie ma również jakość przyłącza i sieci wewnętrznej danego budynku. Na domowych filtrach wody może osadzać się żelazo, jony wapnia i magnezu, które i tak nie przekraczają najwyższego dopuszczalnego do spożycia stężenia.

Parametry wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu zależą od ujęcia, z którego pochodzi woda. Do części mieszkańców dostarczana jest woda zmieszana.

Twardość wody: wieluńska woda posiada podwyższone związki wapnia, wartość normatywna 60-500 mg/l.

Przykładowa twardość wody z ujęcia w Rudzie - 355 mg/l;
twardość wody z ujęcia przy ul. Częstochowskiej - 98 mg/l;
twardość wody z ujęcia przy ul. Piłsudskiego - 390 mg/l.

WIELUŃSKA WODA JEST DOBRA.

owodzie1

owodzie2