klasa2019

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Wieluniu objęło w dniu 04.10.2019 r. patronatem dydaktycznym klasę TECHNIKUM Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu kształcącą uczniów w zawodzie technik ochrony środowiska. Zależy nam na kształtowaniu nie tylko postaw proekologicznych, które są istotne, ale również na profesjonalnym przygotowaniu specjalistów w zawodzie technik ochrony środowiska.

 

W czasach, w których smog staje się wszechogarniający każdy z nas ma coś z badacza stanu środowiska. Zanieczyszczenia środowiska coraz bardziej nas dotykają. Czyste powietrze, to marzenie każdego podczas wieczornego spaceru. Czysta woda i gleba, racjonalna gospodarka odpadami – do tego dążymy.

Ochrona środowiska to coś, czego można się nauczyć. Można poznać techniki monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; badania poziomu hałasu; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, a nawet procedur oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego. Najlepiej zrobić to pod okiem specjalistów.

 

Dlaczego warto uczyć się ochrony środowiska?

 

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, w instytutach naukowo-badawczych, składowiskach i sortowniach odpadów, prywatnych zakładach specjalistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.

 

Po utworzeniu klasy patronat nad nią objęło Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu, dla którego edukacja w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jest priorytetem.

 

Wzrost świadomości ciążącej na nas odpowiedzialności za środowisko jest kluczowy. Tym bardziej zależy nam na kształtowaniu nie tylko postaw proekologicznych, które są istotne, ale również na profesjonalnym przygotowaniu specjalistów w zawodzie technik ochrony środowiska.

 

Program nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie.

 

 klasa2019a