Rozdrabniacz już pracuje na składowisku odpadów w Rudzie

CO TO?

Mobilny rozdrabniacz wolnoobrotowy PRONAR MRW 1.300

20210817 124744

CO POTRAFI?

Jednowałowy rozdrabniacz wolnoobrotowy Pronaru przeznaczony jest do wstępnego rozdrabniania wszelkiego rodzaju materiałów: zielonych odpadów organicznych, drewnianych, biomasy, papieru, tworzyw sztucznych, plastików i folii, drobnego złomu czy odpadów wielkogabarytowych.

Niewątpliwą zaletą maszyny jest jej mobilność, czyli możliwość szybkiego przetransportowania w dowolne miejsce.

JAK DZIAŁA?

Za rozdrabnianie odpowiada zespół pojedynczego wału, sita i przeciwnoży. Rozdrabniacz posiada możliwość wyboru programu sterującego w zależności od rodzaju materiału wsadowego. Stalowe elementy robocze wykonane zostały z wysokowytrzymałych, trudnościeralnych materiałów, co zapewnia długie i bezawaryjne funkcjonowanie maszyny.

PO CO TO JEST?

Rozdrabniacz wolnoobrotowy na instalacji w Rudzie będzie służył do rozdrobnienia wszelkich odpadów organicznych w celu przygotowania jak najlepszego materiału wsadowego do bioreaktora kompostowni, z którego po procesie powstanie pełnowartościowy kompost. Rozdrabniacz będzie można używać również do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (takich jak: meble, wersalki, kanapy, stoły itp.) w celu uzyskania pre-RDF do produkcji paliwa alternatywnego.

KTO TO WYRPODUKOWAŁ?

Zamówienie zrealizował PRONAR Sp z o.o., ul. Mickiewicza101 A, 17-210 Narew.

ILE KOSZTOWAŁO?

Koszt mobilnego rozdrabniacza to 1 623 600,00 zł brutto.

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Zakupiony przez Gminę Wieluń rozdrabniacz mobilny z osprzętem dofinansowano w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

CO TO DA MIESZKAŃCOM?

Wszelkie inwestycje oraz sposób zarządzania gospodarką odpadami w Gminie Wieluń oraz w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Wieluniu zmierzają do tego, by opłaty jakie za odbiór odpadów ponoszą mieszkańcy były racjonalne, stabilne, przyjazne dla portfela. Zależy nam na mieszkańcach, ale jednocześnie dbamy o środowisko.

20210817 125018

20210817 140557